Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Ofertę zarządzania nieruchomościami naszej firmy wyróżnia jej kompletność. Korzystając z naszych usług masz komfort współpracy z indywidualnym zarządcą oraz administratorem. Ze względu na różnorodność i specyfikę nieruchomości posiadamy odrębne modele zarządzania:

- oferta dla wspólnot mieszkaniowych
- oferta dla kamienic i nieruchomości czynszowych
- oferta dla obiektów komercyjnych


DORADZTWO MAJĄTKOWE i INWESTYCYJNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Oferuje pełny zakres specjalistycznych usług doradczych, tak potrzebnych podmiotom działającym na rynku nieruchomości. Zatrudniamy i współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie ekonomi, finansów marketingu i prawa oraz służbami technicznymi.

Nasza oferta w zakresie consultingu obejmuje m.in.:

- plany zarządzania nieruchomościami -mieszkaniowymi, komercyjnymi i instytucjonalnymi
- ocenę projektu inwestycyjnego
- strategia komercjalizacji
- badanie rynku
- pozycjonowanie nieruchomości i warunków najmu, SWOT
- badanie możliwości uzyskania funduszy unijnych oraz pomoc w ich uzyskaniu


Kontakt do działu zarządzania:
- Małgorzata Stanios

tel. 602 466 321
tel. 666 308 123
e-mail: zarzadzanie@jaskiewicz.com.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek do piątku 9.00 - 17.00
piątek jest dniem bez interesanta

Czynności prawne

- Rejestracja, prowadzenie dokumentacji W.M
- reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących W.M przed Sądem , urzędami i innymi instytucjami publicznymi na podstawie stosownych pełnomocnictw.
- prowadzenie dla W.M ewidencji kosztów i sprawozdawczości finansowej (obsługa finansowo – księgowa nieruchomości)
- prowadzenie i rozliczenie kont bankowych wspólnoty
- lokowanie wolnych środków Wspólnoty na najkorzystniejszych lokatach bankowych
- prowadzeni i przechowywanie (archiwizacja) właściwej dokumentacji księgowej, technicznej i administracyjnej z związanej z zarządzaniem nieruchomości
- ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej
- regulowanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych
- prowadzenie wykazu lokali właścicielskich – przygotowanie i doręczenie książeczek opłat dla właścicieli lokali
- przygotowanie procedur prawnych lub innych procedur koniecznych dla ściągnięcia zaległych opłat oraz innych należności związanych z nieruchomością, oraz eksmisją uciążliwych mieszkańców.
- aktualizacja stawek za czynsz ( części wspólne), energię elektryczną, gaz c.o, ccw, oraz rozliczenia z tym związane
- wykonywanie i wdrażanie zarządzeń organów samorządowych.

Media i obsługa techniczna

- zapewnienie dostawy mediów
- nadzór nad wykonywaniem umów o dostawę mediów
- rozliczanie z liczników indywidualnych dostawy wody , co i innych oraz naliczenia zaliczek na kolejny okres rozliczeniowy dla poszczególnych użytkowników
- prowadzenie indywidualnego rozliczenia właścicieli, w tym naliczenia kosztów bieżącego utrzymania i zaliczki na koszty remontu
- zapewnienie obowiązkowej kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
- prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji nieruchomości przewidzianej prawem
- bieżąca konserwacja nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, które umożliwiają właścicielom lokali korzystanie z nieruchomości wspólnej utrzymywanie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym w tym zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego
- usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomości wspólnej
- zapewnienie usług i serwisów związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (winda, kotłownia, domofon, hydrofornia) Remonty i modernizacja
- przygotowanie i aktualizacja planów remontowych i modernizacji nieruchomości w oparciu o przewidziane środki finansowe Wspólnoty, oraz na podstawie kontroli technicznych
- nadzorowanie przebiegów remontów i zleconych prac zgodnie z zatwierdzeniem planów remontowych na dany rok
- podejmowanie działań remontowych uwzględniających w pierwszej kolejności bezpieczeństwo użytkownika nieruchomości w sposób uzgodniony ze wspólnotą
- wyłonienie wykonawców robót remontowych w oparciu o procedury przyjęte przez W.M i zarządcę budynku
- odbiór wykonywanych remontów i egzekwowanie praw gwarancyjnych
- zastępstwo inwestycyjne na oddzielnych warunkach

Czystość, porządek i bezpieczeństwo

- kierowanie personelem zatrudnionym na terenie nieruchomości, odpowiedzialnym bezpośrednio za czystość, porządek i urządzenia służące do wspólnego użytkowania
- zapewnienie środków do utrzymania czystości, narzędzi i akcesoriów
- zlecenie dozorcom wykonywania na bieżąco wszystkich koniecznych czynności niezbędnych do utrzymywania nieruchomości jej otoczenia w czystości bezpieczeństwie i należytym porządku.
- utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku
- informowanie Zarządu Wspólnoty o zdarzeniach, które mogą doprowadzić do szkód lub odpowiedzialności finansowej lub innych spraw ważnych dla bieżącego funkcjonowania wspólnoty
- zlecanie innych zadań porządkowych wynikających z decyzji lub poleceń właściwych organów samorządowych i administracji Państwowej kontakty ze służbami miejskimi i porządkowymi zapewnienie ochrony mienia na obsługiwanej nieruchomości

Obsługa najmu

- poszukiwanie potencjalnych klientów oraz promowanie nieruchomości
- zwiększenie powierzchni najmu poprzez adaptowanie niezagospodarowanych powierzchni lub oferowanie zainteresowanym indywidualnej adaptacji
- prowadzenie i obsługa transakcji
- nadzorowanie prawidłowości wykonywania umów zawartych z najemcami – utrzymanie obiektu na poziomie zapewniającym przyjazne i komfortowe otoczenie skłaniające do wynajmu
- bieżąca weryfikacja płatności czynszów i windykacja należności, prowadzenie rozmów ugodowych
- informowanie właściciela o pustostanach, wygaśnięciu umów najmu oraz przewidywanych okolicznościach wygaśnięciach umów najmu – analizowanie i rekomendacja warunków ofert najmu oraz stawek czynszu – pozyskiwanie i obsługa najemców
- organizowanie i prowadzenie działań marketingowych