tel. 048 / 363-21-61, 048 / 363 78 67, 602-466-474 fax. 363-71-99

Wyszukiwarka

Zgłoś czego szukasz Zgłoś nieruchomość NOTES

Zarządzanie nieruchomościami

Ofertę zarządzania nieruchomościami naszej firmy wyróżnia jej kompletność. Korzystając z naszych usług masz komfort współpracy z indywidualnym zarządcą oraz administratorem. Ze względu na różnorodność i specyfikę nieruchomości posiadamy odrębne modele zarządzania:

-  oferta dla wspólnot mieszkaniowych
-  oferta dla kamienic i nieruchomości czynszowych
-  oferta dla obiektów komercyjnych


DORADZTWO MAJĄTKOWE i INWESTYCYJNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Oferuje pełny zakres specjalistycznych usług doradczych, tak potrzebnych podmiotom działającym na rynku nieruchomości. Zatrudniamy i współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie ekonomi, finansów marketingu i prawa oraz służbami technicznymi.

Nasza oferta w zakresie consultingu obejmuje m.in.:

-  plany zarządzania nieruchomościami -mieszkaniowymi, komercyjnymi i instytucjonalnymi
-  ocenę projektu inwestycyjnego
-  strategia komercjalizacji
-  badanie rynku
-  pozycjonowanie nieruchomości i warunków najmu, SWOT
-  badanie możliwości uzyskania funduszy unijnych oraz pomoc w ich uzyskaniu


Kontakt do działu zarządzania:
- Małgorzata Stanios

tel. 602 466 321
tel. 666 308 123
e-mail: zarzadzanie@jaskiewicz.com.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek do piątku 9.00 - 17.00
piątek jest dniem bez interesanta

Czynności prawne

-  Rejestracja, prowadzenie dokumentacji W.M
-  reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących W.M przed Sądem , urzędami i innymi instytucjami publicznymi na podstawie stosownych pełnomocnictw.
-  prowadzenie dla W.M ewidencji kosztów i sprawozdawczości finansowej (obsługa finansowo – księgowa nieruchomości)
-  prowadzenie i rozliczenie kont bankowych wspólnoty
-  lokowanie wolnych środków Wspólnoty na najkorzystniejszych lokatach bankowych
-  prowadzeni i przechowywanie (archiwizacja) właściwej dokumentacji księgowej, technicznej i administracyjnej z związanej z zarządzaniem nieruchomości
-  ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej
-  regulowanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych
-  prowadzenie wykazu lokali właścicielskich – przygotowanie i doręczenie książeczek opłat dla właścicieli lokali
-  przygotowanie procedur prawnych lub innych procedur koniecznych dla ściągnięcia zaległych opłat oraz innych należności związanych z nieruchomością, oraz eksmisją uciążliwych mieszkańców.
-  aktualizacja stawek za czynsz ( części wspólne), energię elektryczną, gaz c.o, ccw, oraz rozliczenia z tym związane
-  wykonywanie i wdrażanie zarządzeń organów samorządowych.

Media i obsługa techniczna

-  zapewnienie dostawy mediów
-  nadzór nad wykonywaniem umów o dostawę mediów
-  rozliczanie z liczników indywidualnych dostawy wody , co i innych oraz naliczenia zaliczek na kolejny okres rozliczeniowy dla poszczególnych użytkowników
-  prowadzenie indywidualnego rozliczenia właścicieli, w tym naliczenia kosztów bieżącego utrzymania i zaliczki na koszty remontu
-  zapewnienie obowiązkowej kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
-  prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji nieruchomości przewidzianej prawem
-  bieżąca konserwacja nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, które umożliwiają właścicielom lokali korzystanie z nieruchomości wspólnej utrzymywanie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym w tym zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego
- usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomości wspólnej
-  zapewnienie usług i serwisów związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (winda, kotłownia, domofon, hydrofornia) Remonty i modernizacja
-  przygotowanie i aktualizacja planów remontowych i modernizacji nieruchomości w oparciu o przewidziane środki finansowe Wspólnoty, oraz na podstawie kontroli technicznych
-  nadzorowanie przebiegów remontów i zleconych prac zgodnie z zatwierdzeniem planów remontowych na dany rok
- podejmowanie działań remontowych uwzględniających w pierwszej kolejności bezpieczeństwo użytkownika nieruchomości w sposób uzgodniony ze wspólnotą
- wyłonienie wykonawców robót remontowych w oparciu o procedury przyjęte przez W.M i zarządcę budynku
- odbiór wykonywanych remontów i egzekwowanie praw gwarancyjnych
- zastępstwo inwestycyjne na oddzielnych warunkach

Czystość, porządek i bezpieczeństwo

-  kierowanie personelem zatrudnionym na terenie nieruchomości, odpowiedzialnym bezpośrednio za czystość, porządek i urządzenia służące do wspólnego użytkowania
-  zapewnienie środków do utrzymania czystości, narzędzi i akcesoriów
-  zlecenie dozorcom wykonywania na bieżąco wszystkich koniecznych czynności niezbędnych do utrzymywania nieruchomości jej otoczenia w czystości bezpieczeństwie i należytym porządku.
-  utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku
-  informowanie Zarządu Wspólnoty o zdarzeniach, które mogą doprowadzić do szkód lub odpowiedzialności finansowej lub innych spraw ważnych dla bieżącego funkcjonowania wspólnoty
-  zlecanie innych zadań porządkowych wynikających z decyzji lub poleceń właściwych organów samorządowych i administracji Państwowej kontakty ze służbami miejskimi i porządkowymi zapewnienie ochrony mienia na obsługiwanej nieruchomości

Obsługa najmu

-  poszukiwanie potencjalnych klientów oraz promowanie nieruchomości
-  zwiększenie powierzchni najmu poprzez adaptowanie niezagospodarowanych powierzchni lub oferowanie zainteresowanym indywidualnej adaptacji
-  prowadzenie i obsługa transakcji
-  nadzorowanie prawidłowości wykonywania umów zawartych z najemcami – utrzymanie obiektu na poziomie zapewniającym przyjazne i komfortowe otoczenie skłaniające do wynajmu
-  bieżąca weryfikacja płatności czynszów i windykacja należności, prowadzenie rozmów ugodowych
-  informowanie właściciela o pustostanach, wygaśnięciu umów najmu oraz przewidywanych okolicznościach wygaśnięciach umów najmu – analizowanie i rekomendacja warunków ofert najmu oraz stawek czynszu – pozyskiwanie i obsługa najemców
-  organizowanie i prowadzenie działań marketingowych