Wycena maszyn


Usługi w zakresie wyceny składników majątkowych


Przeznaczenie wycen:


- Wyceny majątkowe obejmujące nieruchomości, maszyny, sprzęt i linie technologiczne (tzn. majątek wnioskodawców stanowiący zabezpieczenie kredytu bankowego).
- Określenie udziału środków trwałych w majątku firmy
- Określenie wartości składników majątku dla potrzeb przekształceń własnościowych, fuzji, upadłości, likwidacji przedsiębiorstw
- Zabezpieczenie majątkowe kredytu bankowego, gwarancji banku, leasingu lub pożyczki
- Ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych
- Określenie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji
- Ustalenie punktu odniesienia w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności, umowy najmu, użyczenia, itd.
- Oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej
- Ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego
- Ustalenie podstawy dla podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji
- Określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, remontu, zakupu, sprzedaży)
- Określenie wysokości czynszu za najem środków technicznych
- Wycena wartości środków technicznych w zastosowaniu do opracowania analiz ekonomicznych i finansowych.

Rodzaje wycenianych wartości:

- Wartość rynkowa
- Wartość godziwa
- Wartość po zainstalowaniu środków technicznych
- Wartość przy kontynuacji działania środków technicznych
- Wartość przy przeniesieniu środków technicznych
- Wartość likwidacyjna przy sprzedaży na zlecenie
- Wartość przy sprzedaży zorganizowanej całości gospodarczej (przedsiębiorstwa)
- Wartość przy sprzedaży wymuszonej (szybka sprzedaż) Wartość pozostałości
- Wartość złomu
- Koszt odtworzenia środka technicznego
- Koszt zastąpienia środka technicznego
- Koszt naprawy
- Określenie utraty wartości środka technicznego.

Biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości, maszyn, urządzeń trwale związanych z nieruchomością, maszyn, urządzeń i środków technicznych, mienia ruchomego i ruchomości domowych Ubezpieczenie O.C. rzeczoznawcy z tytułu wykonywania czynności w zakresie wycen i ekspertyz.